เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       
       
       

 
^