เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564
การประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะชุมชน
       

 
^