เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี     งบประมาณ พ.ศ. 2563
       

 
^