เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
ประกาศการแบ่งส่วนราชการภายใน และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2563
การดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประกาศ อบจ.พระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ
ประกาศ อบจ.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
รอบการประเมิน ครั้งที่ 1ฯ
การสรรหาพนักงานจ้างเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของ อบจ.พระนครศรีอยุธยา
การส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผนการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567
การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ประกาศ อบจ.พระนครศรีอยุธยา เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
ประกาศ อบจ.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดตั้งกองสาธารณสุข
ประกาศ อบจ.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง แบ่งส่วนราชการภายใน และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใน
อบจ.พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2564
       


 
^