เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการของ อบจ.

การชำระค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม
การชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน้ำมัน/ก๊าซ
การชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ
การใช้สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       

 
^