เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานของ อบจ.

กระบวนการในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-กองพัสดุและทรัพย์สิน
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์-สำนักปลัด อบจ.
กระบวนการจัดเก็บรายได้ One Stop Service-กองคลัง
กระบวนการลงรับหนังสือ-เสนอหนังสือ-กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กระบวนการขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา-กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กระบวนการการให้บริการการขอใช้สนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา-กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กระบวนการขออนุญาตใช้อาคารหอประชุมหรือโรงยิมเนเซียม สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา-กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กระบวนการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา-กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กระบวนการดำเนินงานตามโครงการ-กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง-กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กระบวนการการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อ.ร.ด.) หลักสูตรขั้นต้น ขั้นกลางและหลักสูตรขั้นสูง-กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กระบวนการการดำเนินงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ-กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กระบวนการการจัดทำแผนงานโครงการส่งเสริมอาชีพกิจกรรมฝึกอบรมนวดแผนไทย-กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กระบวนการการดำเนินการตามการขอรับการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา-กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กระบวนการจัดทำแผนงานโครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ-กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กระบวนการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแบบก่อหนี้ผูกพันและไม่ก่อหนี้ผูกพัน-กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กระบวนการการอุดหนุนโครงการ-กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กระบวนการการจัดโครงการวันคนพิการสากลประจำปี
       
^