เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศเรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. 2564-2568)
ประกาศเรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2562-2564
แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2561
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2560-2563
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2560
       

 
^