เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

วิสัยทัศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2561-2565)
พัฒนาท้องถิ่นเข้มแข็ง  นำการท่องเที่ยว 
เกษตร  อุตสาหกรรมสร้างสรรค์  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

 
^