เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นโยบายการทำงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่แถลงต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑. นโยบายด้านการเมือง บริหารจัดการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน

(๑) สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และดําเนินกิจกรรมด้านการเมืองและการ บริหารด้วยระบบคุณธรรม เน้นความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส

(๒) ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ ประชาชน

(๓) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการประชาชน โดยการเพิ่ม ศักยภาพของบุคลากร และจัดให้มีเครื่องมือที่เหมาะสม ทันสมัย เพียงพอต่อ การแก้ไขปัญหาและบริการประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ทันท่วงที

(๔) จัดให้มีธรรมาภิบาลผ่านระบบดิจิตอล โดยให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสารและสารสนเทศ โดยผ่านสื่อโซเชี่ยล สิ่งพิมพ์ ระบบอินเทอร์เน็ตอย่างมี ประสิทธิภาพ

(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําและประสานแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ ระบบแผนพัฒนาเกิดผลเป็นรูปธรรม

(๖) จัดตั้งองค์กรชุมชน มุ่งเน้นการรวมตัวของประชาชนในชุมชน ต่างๆ เพื่อทํากิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนให้คนในชุมชนใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมของชุมชนต่างๆ เพื่อ มุ่งให้เกิดการรวมตัวกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันทํา เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ซึ่ง จะนําไปสู่การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมและเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา ต่อไป

(๗) การสนับสนุน การดําเนินงานของ สภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดฯ ในการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ โดยคณะกรรมการคณะต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในเขตจังหวัด ได้มีส่วนร่วมกับสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดฯ ในการเสนอและตราข้อบัญญัติที่ริเริ่มเสนอโดยภาคประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

๒. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ให้ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเภท สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายกับชีวิตและความ เป็นอยู่ของประชาชน ด้วยการพัฒนาโครงการพื้นฐานให้มีมาตรฐาน เน้น ความต้องการของประชาชน โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้

(๑) พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและแหล่งน้ําเพื่อ การเกษตร ตามอํานาจหน้าที่ โดยการพัฒนาลําคลองขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับ แม่น้ําสายหลัก เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ รวมทั้ง การขุดลอกแหล่งน้ําธรรมชาติ เพื่อการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อสนับสนุนด้านสาธารณูปโภคให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด

(๒) ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ได้มาตรฐานงานช่าง รวมทั้งการติดตั้งเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟตามความจําเป็น เพื่อประโยชน์ในการสัญจรและการขนส่งสินค้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและ การเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นสําคัญ

(๓) ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะและแสงสว่างถนนในเขตชุมชน หนาแน่นและจุดอันตรายเพื่อ การลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยแก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

(๔) พัฒนาและส่งเสริมการขนส่งทางน้ํา ให้มีประสิทธิภาพและ ทันสมัยยิ่งขึ้น ทั้งด้านบริการและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

๓. นโยบายด้านการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นเมืองแห่ง การเรียนรู้

นอกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะมี โรงเรียนอยู่ในความรับผิดชอบ ๒ แห่งตลอดทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้ว ในเขต พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาระดับต่างๆ ที่มี ชื่อเสียง ทั้งของรัฐและเอกชนจํานวนมาก จะพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งในระบบ นอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย โดยจะดําเนินการด้านต่างๆ ดังนี้

(๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา ได้มีการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ และ ศาสนาอื่นๆ อย่างเท่าเทียม

(๓) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งโรงเรียนใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสถานศึกษาทุกแห่งในเขตจังหวัด ตาม หลักสูตรและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษาระบบ ไตรภาคี การเรียนการสอนทั้งวิชาสามัญควบคู่กับวิชาชีพ มุ่งเน้นการมีงาน ทํา โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน

(๔) ร่วมกับหน่วยงานอื่นในการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

๔. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสาธารณสุข

(๑) ดูแลและเพิ่มศักยภาพของผู้สูงอายุ ทั้งในด้านความสามารถใน การดูแลตนเอง และช่วยแก้ปัญหาให้สังคม

(๒) สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาศักยภาพผู้นําสตรี และองค์กรเครือข่าย รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ สตรี และเด็ก

(๓) สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงภัย และสถานที่ท่องเที่ยว และพัฒนาศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ชุมชน

(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนที่ดําเนินการเองและจัดทําแผนร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาขีด ความสามารถของบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย อย่างมีประสิทธิภาพ

(๕) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพดีทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ครอบคลุมทั้งในเขตเมืองและชนบท โดยอาศัยข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานเป็นแนวทางในการดําเนินงาน

(๖) ป้องกันและบําบัดรักษาโรค สนับสนุนให้มีห้องปลอดเชื้อ สําหรับผู้ป่วย โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทั้งใน ส่วนที่ดําเนินการเอง และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น

(๗) พัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสาสมัคร สาธารณสุข (อสม.) เพื่อให้บุคลากรกลุ่มนี้สามารถเป็นแกนหลักในการพัฒนา งานด้านสาธารณสุขมูลฐานอย่างมีประสิทธิภาพ

(๘) เตรียมความพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนภารกิจ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล (รพ.สต.) มาอยู่ในความดูแลขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจของคณะกรรมการการ กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๙) สนับสนุนส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ เพื่อป้องกันมิให้การแพร่ระบาดของยาเสพติด

๕. นโยบายด้านส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยว

(๑) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมและมีมาตรฐานเพื่อ สร้างแรงจูงใจให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ได้เข้ามาท่องเที่ยว พักผ่อนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากยิ่งขึ้น

(๒) จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและระหว่าง ประเทศ ให้เหมาะสมกับความเป็นอยุธยามรดกโลก

(๓) สร้างจิตสํานึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้แก่เยาวชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการที่มี คุณภาพและประทับใจ

(๔) ยกระดับศูนย์กีฬาประจําจังหวัด เป็นศูนย์กีฬาครบวงจร สปอร์ตคอมเพล็กซ์ ครบเครื่องทั้งเรื่องกีฬาและสุขภาพ

(๕) พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา ของประชาชนในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ให้มีการจัดแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และทุกระดับ เพื่อ พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

(๖) ยกระดับสนามกีฬาระดับอําเภอ เพื่อสนับสนุนนักกีฬาสู่การ แข่งขันกีฬาระดับชาติ

๖. นโยบายด้านส่งเสริมอาชีพ

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีรายได้พอเพียงแก่การดํารง ชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๒) พัฒนาอาชีพโดยมุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่ม อาชีพผลิตสินค้าและบริการ ตามศักยภาพของพื้นที่ ให้สอดคล้องกับความ ต้องการของตลาด โดยใช้กลไกตลาดนําการผลิต

(๓) สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพ ต่างๆ โดยปรับปรุงตลาดกลางเพื่อเกษตรกร เพื่อรองรับการจําหน่ายสินค้า

(๔) สนับสนุนโครงการสร้างอาชีพ ที่เกี่ยวเนื่องกับแหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่ประชาชน

(๕) สนับสนุนเกษตรกร ในการจัดพื้นที่การเกษตรให้สอดคล้องกับ ระบบบริหารจัดการน้ําและคุณภาพของดิน

(๖) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุน และ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ต่อยอดภูมิปัญญาและความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน ในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป

๗. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) เปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน โดยบริหารจัดการให้ศูนย์กําจัด ขยะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดูแล เป็นศูนย์บริหารจัดการขยะต้นแบบของ ประเทศ โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆในเขตจังหวัด และ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

(๒) สร้างจิตสํานึกให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการคุ้มครองดูแล บํารุงรักษา ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความสมัครใจ ที่จะนําไปสู่การพัฒนา แบบยั่งยืนในอนาคต

(๓) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมสภาพให้กลับ สู่สภาพที่พึงประสงค์ รวมทั้งการปรับปรุง สวนสาธารณะที่อยู่ในความ รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นสถานที่ พักผ่อนและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

(๔) ฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ําที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแม่น้ําสาขา คูคลองต่างๆ โดยบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน

(๕) พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองสีเขียว โดยร่วมกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด

๘. นโยบายด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น

(๑) อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม ของจังหวัด พระนครศรีอยุธยา

(๒) สนับสนุนให้มีการบํารุงรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่ออนุรักษ์ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ อันจะนําไปสู่ความภาคภูมิใจในความเป็นมรดกโลกของจังหวัด พระนครศรีอยุธยา และประเทศชาติ

(๓) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อให้ศิลปะ พื้นบ้านได้มีโอกาสถ่ายทอดความงดงามของศิลปวัฒนธรรมประจําถิ่นไปยัง ประชาชนและเยาวชน เพื่อการศึกษาเรียนรู้และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม แก่เยาวชนรุ่นหลัง

(๔) สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้นําศาสนา ปราชญ์ ชาวบ้าน การศึกษาวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบทอดให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป

(๕) ส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนา โดยการพัฒนาศักยภาพ พระวิปัสสนาจารย์ และพระสังฆาธิการ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่ พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั้งภาคปฏิบัติธรรมและภาคปริยัติธรรม รวมทั้ง สนับสนุนจัดสวัสดิการให้แก่พระภิกษุ สามเณร

(๖) ส่งเสริมสนับสนุนศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ และศาสนาอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามหลักคําสอนในศาสนาและถ่ายทอดหลักคําสอน ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน

(๗) สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ ประเพณีของท้องถิ่น ตลอดจนงานพระราชพิธีและรัฐพิธี

(๘) พัฒนายุวมัคคุเทศก์ ให้มีความสามารถถ่ายทอดเรื่องราว ประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

^