เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ตราสัญลักษณ์


 
ความหมายของตราเครื่องหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  -รูปสังข์ทักษิณาวัตรประดิษฐานบนพานทองบรรจุไว้ภายในปราสาท  หมายถึง  เมื่อราวศุภมัสดุ 721 ปีขาล โทศก วันศุกร์
   เดือนห้า ขึ้นหกค่ำ เพลา 3 นาฬิกา 9 บาท หรือ ตรงกับวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 1893 พระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนา
   กรุงศรีอยุธยา ขึ้นที่ตำบลหนองโสน ชีพ่อพราหมณ์ได้ฤกษ์ตั้งพิธีกลบาตรสุมเพลิง (ชื่อพิธีทำเพื่อแก้เสนียด) ได้สังข์
   ทักษิณาวัตรขอนหนึ่งใต้ต้นหมัน
  -วงกลม  หมายถึง  การทำงานที่เชื่อมโยงกันในทุกภาคส่วน
  -ลายไทย  หมายถึง  ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  -สีม่วง  หมายถึง  สีประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
^