เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

อาณาเขตและที่ตั้ง


     จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเนื้อที่ประมาณ 1,556.64 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,597,900 ไร่ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 62 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 11 ของจังหวัดในภาคกลาง ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้ มีแม่น้ำไหลผ่าน 4 สาย ได้แก่  แม่น้ำเจ้าพระยา  แม่น้ำป่าสัก  แม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำน้อย  รวมความยาวประมาณ  200  กิโลเมตร  มีลำคลองใหญ่น้อย ประมาณ  1,254  คลอง เชื่อมต่อกับแม่น้ำเกือบทั่วบริเวณพื้นที่  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ทางรถยนต์ ประมาณ  75  กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ  72  กิโลเมตร และทางเรือประมาณ  137  กิโลเมตร โดยมีส่วนกว้างที่สุดของจังหวัดจากบ้านหนองโสน  อำเภอวังน้อย  ถึง  บ้านปอกรวด  อำเภอบางซ้าย  เป็นระยะทางประมาณ  60  กิโลเมตร  และส่วนยาวที่สุดจากบ้านข่อย      อำเภอบ้านแพรก  ถึงใต้ที่สุดที่บ้านปากคลอง  ตำบลเชียงรากน้อย  อำเภอบางปะอิน  เป็นระยะทางประมาณ  74  กิโลเมตร
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้
          -ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี
          -ทิศใต้  ติดต่อกับ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี
          -ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี
          -ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ ประกอบด้วย
          1. อำเภอท่าเรือ
          2. อำเภอนครหลวง
          3. อำเภอบางซ้าย
          4. อำเภอบางไทร
          5. อำเภอบางบาล
          6. อำเภอบางปะหัน
          7. อำเภอบางปะอิน
          8. อำเภอบ้านแพรก
          10. อำเภอพระนครศรีอยุธยา
          11. อำเภอภาชี
          12. อำเภอมหาราช
          13. อำเภอลาดบัวหลวง
          14. อำเภอวังน้อย
          15. อำเภอเสนา
          16. อำเภออุทัย
^